School advies commissie (SAC)

De school advies commissie is de schoolnabije geleding die de belangen behartigt van voornamelijk ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directie van de school aangaande de (meerjaren) beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen:

 • Opvoeding
 • De onderwijskundige identiteit van de school
 • De invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van de school


In het kort de taken van de SAC:

 1. De SAC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over vraagstukken met betrekking tot opvoeding.
 2. De SAC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie met betrekking tot de onderwijskundige identiteit van de school.
 3. De SAC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over vraagstukken met betrekking tot de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
 4. De SAC participeert in de planning- en controlcyclus en heeft een structurele rol in de totstandkoming, de ten uitvoerlegging en de evaluatie van het schoolbeleid.
 5. De SAC geeft advies aan de directie over het (meerjaren) schoolplan, het schooljaarplan, de managementrapportages en het schooljaarverslag.
 6. Voorts voert de SAC beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses uit en draagt zij oplossingen aan voor operationele knelpunten op school.  

Leden:

 • Mieke Bolmer (voorzitter)
 • Iris Rijkens
 • Arne Noorlag
 • Nicole Boiten